Home Rekolekcje

,,Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”!

To przejmujące zawołanie błogosławionego Jana Pawła II zawarte w adhortacji Familiaris Consortio mobilizuje nas, by temat rodziny podejmować poważnie.

Jako Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża w swojej misji odczytujemy zadanie formowania apostołów świeckich. Jednym z pól działania jest rodzina, jako miejsce wzrastania chrześcijan w wierze, nadziei i miłości. Kolebka narodzin nowych dzieci Kościoła. Rodzina jako przestrzeń  realizowania powołania katolików świeckich, którzy przez świadectwo życia wiarą stają się świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i niosą Go tam, gdzie kapłani i my osoby konsekrowanie nie docieramy bezpośrednio. Zatem potrzebna jest formacja i duchowe wzmacnianie rodzin.
Rodzina, by była Bogiem silna, musi czerpać ze źródła jakim jest życie sakramentalne w Kościele, modlitwa i trwanie z braćmi w komunii. Zachęcamy tych, z którymi się spotykamy, by podpatrywali Św. Rodzinę z Nazaretu. ,,Jest ona pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich(…), wspomaga wszystkie rodziny chrześcijańskie w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w  wypełnianiu planu Bożego” FC, 86

Podejmując formację rodziny, organizujemy od lat letnie turnusy rekolekcyjne, dni skupienia oraz warsztaty małżeńskie i rodzinne. Korzystamy z różnych form spotkań, które pomagają każdemu uczestnikowi rekolekcji w pełnej realizacji ludzkiego i chrześcijańskiego powołania(por. Adhortacja Jana Pawła II Christifideles laici,63).

W doborze tematów słuchamy Kościoła i tego, jakie zagadnienia aktualnie należy podjąć. Często jest to związane z hasłem roku duszpasterskiego, lub  nowymi dokumentami Kościoła stanowiącymi inspiracje w opracowywaniu programu rekolekcji. Zdarza się, że świeccy zgłaszają zapotrzebowanie na pogłębienie pewnych treści. Jednak jesteśmy głęboko przekonane, że najważniejszym w przygotowaniu rekolekcji jest wołanie do Ducha Świętego, by przyszedł z łaską, oświecił, pozwolił rozpoznać do czego zaprasza nas Bóg w czasie kolejnych rekolekcji rodzinnych. Pamiętamy, iż ,,ważna jest świadomość, że dzieło formacyjne opierając się z jednej strony na rozumnym wykorzystaniu środków i metod - tym bardziej jest skuteczne, im bardziej poddaje się działaniu Boga”(ChL,63). Często w konferencjach i spotkaniach z rodzinami opieramy się na nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.

Na każde rekolekcje Bóg przyprowadza rodziny z całej Polski w wiadomy sobie sposób. Niektórzy odnajdują nas drogą elektroniczną.  Najczęściej jest tak, że ci, którzy doświadczyli takiego błogosławionego czasu, swoim życiem i słowem zachęcają następnych. Na rekolekcjach z rodzinami jest zawsze kapłan, siostry, klerycy, animatorzy świeccy. To piękne doświadczenie wzajemnego ubogacania się. W ciągu 9 dni na turnusach letnich jest czas na spotkania tematyczne, chwile ciszy na medytacji biblijnej, dzielenie się wiarą w małych grupach. Udaje nam się razem odpocząć i ucieszyć np. niespodzianką przygotowaną przez dzieci, lub spektaklem w którym rodziciele mogą się wykazać kunsztem aktorskim. Rodzice uczestniczą w zajęciach ,,dla dużych” a ich dzieci mają zapewnioną opiekę animatorów i biorą udział w programie przygotowanym specjalnie z myślą o nieco młodszych chrześcijanach. Eucharystia jest centrum dnia, a wieczorem spotykamy się na cichej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jako siostry doświadczyłyśmy, że każde rekolekcje i spotkania to czas łaski, czas szczególnego działania Boga. Na wspólnotowej stronie www.uczennicekrzyza.pl można przeczytać świadectwa uczestników rekolekcji. Dziękujemy Bogu za to, że chce nas posyłać. Widzimy, że chce, bo przyprowadza rodziny. Trzeba się nimi zająć, bo ,, Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”. Niech  św. Józef, Mąż Sprawiedliwy, strzeże , opiekuje się nimi i zawsze je oświeca. FC, 86

 

s. Sara Gryniewiecka